přeskočit na hlavní obsah

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Ve společnosti Rentalit s.r.o., IČO 088 06 594, se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325708 (dále také jen jako „Rentalit“ nebo také jen jako „Správce“ nebo také jen jako „my“) si velice vážíme Vaší důvěry.

Jak možná již víte, od 25.5.2018 je ochrana osobních údajů upravena na evropské úrovni Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné́ nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). Nařízení GDPR je pak v České republice doplněno zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který zapracovává příslušné předpisy EU, zároveň navazuje na nařízení GDPR a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“).

Tímto dokumentem by Vás společnost Rentalit, jakožto správce osobních údajů, chtěla informovat ohledně Vašich práv souvisejících s nakládáním s osobními údaji dle relevantních právních předpisů (zejména dle nařízení GDPR), a to včetně uvedení způsobu, jak tato svá práva můžete uplatnit.

Co se týče základních informací souvisejících se zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Rentalit, pak si dovolujeme odkázat na dokument nazvaný „Informace o zpracování osobních údajů“, jež je vždy v aktuálním znění dostupný na webových stránkách společnosti Rentalit pod odkazem zde.

Vaše práva související s ochranou osobních údajů, jste-li subjektem údajů ve smyslu nařízení GDPR, potažmo ZOOÚ, jsou tedy následující:

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Podle článku 15 nařízení GDPR máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje tato práva:

  • získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud tomu tak je, i právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, o kritériích použitých ke stanovení této doby, o existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vaší osoby jako subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vaší osoby jako subjektu údajů, o skutečnosti, že dochází k definovanému automatizovanému rozhodování, včetně profilování (a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás jako subjekt údajů), o vhodných zárukách při předání osobních údajů mimo EU;
  • získat kopie zpracovávaných osobních údajů (pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob).


V případě zneužívání tohoto práva je Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

PRÁVO NA OPRAVU NEPŘESNÝCH ÚDAJŮ
Podle článku 16 nařízení GDPR máte právo, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a které jako správce Rentalit zpracovává. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Opravu nebo doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, s přihlédnutím k technickým možnostem.

PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)
Podle článku 17 nařízení GDPR máte právo, aby byly Vaše osobní údaje společností Rentalit bez zbytečného odkladu vymazány, pokud nastane některý z případů předvídaných uvedeným článkem nařízení GDPR. Jde zejména o situace, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, pokud osobní údaje byly zpracovány protiprávně či pokud osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo České republiky. Toto právo na výmaz ani povinnost Správce osobní údaje vymazat se však neuplatní, je-li dána některá z výjimek dle čl. 17 nařízení GDPR. Výjimky zahrnují především situace, je-li zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo České republiky, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
Podle čl. 18 nařízení GDPR máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů (a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit), dále v případě, kdy zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, dále v případě, kdy již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a konečně v případě, kdy vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podle článku 20 nařízení GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomuto předání jinému správci bránili. Máte přitom právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Právo na přenositelnost osobních údajů však můžete uplatnit pouze tehdy, pokud je zpracování osobních údajů prováděno automatizovaně a zpracování je současně založeno na smluvním vztahu mezi Vámi a Rentalit (např. nájemní smlouvě), na souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů nebo na souhlasu se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů, lze-li tento souhlas dle práva EU nebo České republiky udělit.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze však Vaší žádosti o přenositelnost osobních údajů vyhovět.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ
Podle článku 21 nařízení GDPR máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány z důvodu našeho oprávněného zájmu či oprávněného zájmu třetí strany (kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud jste dítětem), včetně profilování založeného na tomto základě.

Osobní údaje v takovém případě dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami (jako subjektu údajů), nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. V takovém případě již nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ
Podle čl. 22 nařízení GDPR máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mohlo mít právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem mohlo významně dotknout. Potvrzujeme, že neprovádíme automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními následky pro Vás jako subjekty údajů.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě pochybností týkajících se ochrany a zpracování Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, tel: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz. Budeme však rádi, pokud budete Vaše pochybnosti řešit nejprve s námi na adrese Praha 8, Karlín, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, na elektronické adrese info@rentalit.cz, nebo na adrese Správce, jak je uvedena v úvodu tohoto dokumentu.

Rentalit s.r.o.